SERVICII Persoane JURIDICE

 • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
 • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
 • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
 • Servicii contabile;
 • Marketing digital (online) sub aspect juridic.

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
 • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
 • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
 • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.

Insolvabilitate:
 • Consultanţă şi asistență juridică în sensul oferirii soluţiilor de evitare a insolvabilităţii;
 • Consultanţă şi reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
 • Elaborarea actelor necesare în cadrul procesului de insolvabilitate și/sau faliment;
 • Reprezentarea intereselor debitorilor/creditorilor, în cadrul procedurii de insolvabilitate, etc.;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor companiei şi consolidarea creanţelor clientului.
Lichidare:
 • Asistenţă şi consultanţă juridică la orice etapă de lichidare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea documentelor de aprobare a lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare a companiei în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, dar şi în faţa organelor de stat;
 • Asistenţă juridică la radierea companiei din registrul de stat.
Abonament servicii juridice lunare corporative
 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
de la 550 eur/lună
sfatdeavocat.md
SERVICII Persoane fizice

Litigii penale:
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
 • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
 • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
 • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.
Litigii civile și de afaceri:
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor, dreptul familiei, moștenire, orice gen de contracte, răspundere material și morală delictuală și contractuală, a altor litigii;
 • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în oricare alte litigii de ordin civil.
Dreptul Familiei:
 • Consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
 • Divorturi;
 • Partaje;
 • Pensii de intretinere;
 • Incredintare minori;
 • Rectificari de acte de stare civila.
Contencios administrativ:
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice la înaintarea cererilor prealabile dar și în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv dar fără a ne limita la contestarea amenzilor);
 • Elaborare documentelor cu caracter juridic.
Litigii contravenționale;
Ridicarea excepției de neconstituționalitate;

 • Consultanță juridică și asistență în cazurile contra Republicii Moldova în fața Curții Europene;
 • Întocmirea cererii de adresare către Curtea Europeană;
 • Asistență juridică în cazul negocierilor amiabile cu statul în cadrul procedurilor în fața Curții Europene;
 • Asistență la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene;

 • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
 • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
 • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
 • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
 • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
 • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.

 • Consultanţă cu privire la tipurile de înregistrare, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
 • Analiza oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
 • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negociere contracte cu obiect – drepturi ale proprietății intelectuale);
 • Reprezentarea clientului în faţa AGEPI;
 • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală;
 • Reprezentarea clientului în cadrul medierii/arbitrajului/arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
Abonament servicii juridice lunare FAMILIEI
 • Reprezentarea familiei în problemele de zi cu zi apărute cu instituția de învățământ, cu dreptul de vecinătate, cu instituțiile medicale, etc.;
 • Desfacerea căsătoriei;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Partajul averii în timpul căsătoriei și după desfacerea căsătoriei;
 • Stabilirea domiciliului copilului minor comun cu unul din părinți în țară sau peste hotare;
 • Încasarea pensiei de întreținere a copilului minor, a soțului îngrijitor de copilul minor etc;
Completează formularul pentru a negocia o ofertă.
sfatdeavocat.md
CLIENȚI
Completează formularul și noi revenim cu un apel în cel mai scurt timp